Regulamin

Regulamin wypożyczenia kajaków


 1. Kajaki wraz z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni kajaków (zwaną dalej Wypożyczającym).
 2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i akceptują warunki niniejszego regulaminu stwierdzając to własnoręcznym podpisem na odwrocie regulaminu. (Osoby te zwane są dalej Klientem).
 3. Dzieci do 18lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
 5. Klient płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie. Na jedno dziecko przypada jeden opiekun. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osób dorosłych.
 6. Klient odpowiada za bezpieczeństwo spływu, a w szczególności dobór sprzętu ratunkowego/asekuracyjnego(ilość, rozmiar)
 7. Klient dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na kajak tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 8. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika. Na rewersie wpisywana jest data i miejsce zwrotu sprzętu.
 9. Opłata za rezerwacje powinna być opłacona najpóźniej na 1 dzień przed terminem spływu. Decyduje termin wpływu należności na konto wypożyczającego.
 10. Wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi poza przypadkiem rezygnacji:
  1. do 2 tygodni przed terminem spływu zwracana jest cała wpłata
  2. do 7 dni przed terminem spływu zwracane jest 50% wartości rezerwacji.
 11. W przypadku braku możliwości wykonania spływu w danym terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta. W przypadku załamania pogody lub przyczyn niezależnych od naszej firmy oferujemy możliwość wykonania spływu w dowolnym innym uzgodnionym terminie.
 12. W niektórych przypadkach wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 13. Kopia rewersu podpisana przez Klienta pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 14. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 15. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie rewersu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 16. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 17. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 18. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Klienta odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 20. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczający nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
 21. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczającego. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczającemu wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 22. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym wypożyczającego. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczającego. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 23. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 24. Możliwe jest wypożyczenie kajaków z przyczepą.
 25. Wypożyczający zapewnia dowóz sprzętu i kierowców na miejsce i z miejsca spływu oraz pozostałych osób w miarę wolnych miejsc.
 26. W przypadku wypożyczenia kajaka na kilka dni wypożyczający zapewnia transport wyłącznie na miejsce spływu i odbiór po zakończeniu.